[Tag] 算法题


计算数组中两数之和

题目描述: 给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target 请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数,并返回他们的数组下标。 可以假设每种输入只会对应一个答案。 但是,不能重复利用这个数组中同样的元素 示例: 给定:nums = 2 7 11 15 目标数:target = 9 因为:nums 0 + nums 1 = 2 + 7 = 9...

  7个月前    156   算法   PHP   算法题